НОВА КЪМПАНИ ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.073-9985-C01, наименование: „Преодоляване…